Disclosure of Information

In accordance to AMBD Fraud Risk Management Guidelines with reference TIU/G-4/2018/9 dated 24th December 2018, we wish to remind our customers the following:

  1. To disclose all the facts in the proposal forms fully and faithfully, otherwise the Takaful Certificates issued hereunder may be void.
  2. If any claim made under the Takaful Certificate is in anyway fraudulent or if any false declaration is made to support a claim, the Takaful Certificate shall be forfeited and Takaful Brunei shall be under no obligation to make any payment of claims.
  3. Takaful Brunei shall report any suspected or confirmed fraudulent cases to AMBD.

3 Cara Mudah untuk Menghadapkan Tuntutan Takaful Keluarga

Langkah 1
Tuntutan hendaklah dimaklumkan ke TBK dengan serta merta. Ataupun sila hubungi +673 873 4885 untuk bantuan lebih lanjut.

Langkah 2
Mendapatkan dan menghadapkan kesemua dokumen yang diperlukan untuk menyokong tuntutan kepada TBK’s Department Claims Unit. Sila rujuk ke dokumen sokongan yang tersenarai di bawah.

Langkah 3
Kesemua salinan dokumen untuk menyokong tuntutan hendaklah disahkan sebagai salinan asal oleh kakitangan jabatan tuntutan TBK.

Dokumen berikut untuk menyokong tuntutan:

1. Tuntutan Kematian

Borang tuntutan yang lengkap
Salinan Kad Pengenalan orang yang menuntut
Salinan Kad Pengenalan si mati
Salinan sijil kematian
Salinan Sijil Takaful
Salinan laporan polis sekiranya kematian (kes kemalangan sahaja); dan
Surat dari Pembiaya.

2. Tuntutan Kehilangan Upaya Kekal Sepenuhnya

Borang tuntutan yang lengkap
Salinan Kad Pengenalan orang yang menuntut
Salinan laporan kesihatan
Salinan laporan polis (kes kemalangan sahaja)

Tuntutan Perubatan

Borang tuntutan yang lengkap
Salinan Kad Pengenalan orang yang menuntut
Salinan Sijil Takaful
Salinan kad keahlian orang yang menuntut
Salinan asal bil/resit terperinci
Salinan asal laporan kesihatan
Salinan tiket pelepasan
Surat persetujuan (ditandatangani oleh orang yang dilindungi)

*Nota: Senarai di atas adalah garis panduan untuk menghadapkan tuntutan. Takaful berhak untuk meminta maklumat dan dokumen selanjutnya.

TBK Jabatan Tuntutan

Menu