Kelas Tenaga


Kelas ini dianggap sebagai risiko yang sangat khusus di mana perlindungannya banyak bergantung kepada pasaran khusus yang tertentu. Takaful jenis ini adalah khusus bagi risiko yang berkaitan dengan Tenaga (minyak dan gas, stesen tenaga elektrik) seperti harta benda di darat dan luar pesisir pantai, aktiviti-aktiviti pembinaan, liabiliti Pihak Ketiga.

Perkara Yang Dilindungi (Kepentingan dilindungi)

Harta Benda Di Darat
Harta Benda Di Luar Pesisir Pantai
Projek Pembinaan
Liabiliti Pihak Ketiga

Skop Perlindungan

Perlindungan ini adalah berdasarkan kepada terma dan syarat Pengunderait dan pihak Retakaful antarabangsa.

Produk


Menu