Takaful Pembiayaan & Gadaijanji


Takaful Pembiayaan & Gadaijanji menyediakan perlindungan bagipembiayaan yang diperolehi daripada pihak bank, institusi kewangan, majikan atau perbadanan untuk membeli aset tetap atau pembiayaan peribadi.

Tujuan

Memberi jaminan kepada peserta bahawa sekiranya berlaku kematian dalam jangka masa pembiayaan, baki pembiayaan yang terkumpul akan diselesaikan sepenuhnya oleh Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd tertakluk kepada terma dan syarat yang tertera di dalam sijil takaful.

Penjamin tidak akan dibebani dengan hutang sekiranya berlaku kematian kepada peserta semasa tempoh pembiayaan.

Memberi jaminan kepada pihak pembiaya bahawa pelangsaian penuh pembiayaan akan dibayar sekiranya terjadi kematian kepada peserta dalam tempoh pembiayaan.

Skop Perlindungan

Kematian
Kehilangan upaya Seluruh Tubuh Badan

Kelayakan

Individu yang berumur di antara 18 hingga 55 tahun atau Pelan hendaklah matang sebelum peserta mencapai umur 65 tahun.

Tempoh Takaful

Mengikut tempoh pembiayaan termasuk tempoh pembinaan dan tempoh menunggu.

Produk


Menu